Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ


«Προς τους αναγνώστας.

Επειδή
η παρούσα βιογραφία του Καραϊσκάκη, της οποίας ανεδέχθην την
έκδοσιν, ενδέχεται να έχη ελλείψεις ή λάθη, από τα οποία να
προσβάλλωνται άτομα αναφερόμενα εις αυτήν, όσοι από τους
αναγνώστας ήθελον απαντήσει τοιαύτα, παρακαλούνται χάριν της
αληθείας και του δικαίου να πέμψωσιν εις εμέ τας παρατηρήσεις
των, συντροφευμένας με τας αποδείξεις επί των οποίων αύται
στηρίζονται. Υπόσχομαι δε να τα δημοσιεύσω ή εις χωριστόν
φυλλάδιον, ή με άλλον τινά αρμόδιον τρόπον προς ικανοποίησιν
εκείνων, των οποίων ήθελεν εγγίζεται αδίκως, ή κατά λάθος η
υπόληψις. Εν Χαλκίδι, την 16 Οκτωβρίου 1833. &Ο Εκδότης Δ.
Αινιάν&».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου