Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΝΙΑΝ


Ο Δημήτριος Αινιάν ήτο υιός του διδασκάλου Ζαχαρίου Αινιάνος,
αδελφός δε τον αγωνιστού Γεωργίου Αινιάνος, χρηματίσαντος επί
Επαναστάσεως Υπουργού, μέλους τον Αρείου Πάγου, γενικού εφόρου
των στρατευμάτων της Στερεάς Ελλάδος κλπ.

Ο Δημήτριος Αινιάν εγεννήθη εν Μαυρίλω της Φθιώτιδος την 21
Νοεμβρίου 1800. Εξεπαιδεύθη εν Κωνσταντινουπόλει, φοιτήσας εις
την Σχολήν της Ξηροκρήνης, εν η εδίδασκε και ο πατήρ αυτού.
Πολλάς υπέστη καταδρομάς και φυλακίσεις η των Αινιάνων
οικογένεια ένεκα της αναμίξεως αυτής εις τα πράγματα της
Φιλικής Εταιρίας. Αρξαμένου του αγώνος και διασπαρείσης της
οικογενείας, ης και η μεγάλη περιουσία εδημεύθη, ο Δημ. Αινιάν
κατέφυγεν εις Ρωσσίαν, εκείθεν δε κατήλθεν εις την Ελλάδα.
Διαρκούσης της Επαναστάσεως ο Αινιάν μετέσχε διαφόρων
εκστρατειών, ηκολούθησε δε εξ ενθουσιασμού τον Καραϊσκάκην τω
1826, πληγωθείς εν τη μάχη της Δομπραίνας. Και μαχόμενος και
εκτελών τα του γραμματέως καθήκοντα παρά τω Καραϊσκάκη, εκράτει
σημειώσεις, σκοπών έκτοτε να συγγράψη βιβλίον ιστορικόν περί
του Καραϊσκάκη. Μετά το ατυχές πέρας της υπέρ των Αθηνών
εκστρατείας ο Αινιάν μετέβη εις Πελοπόννησον, κατέλαβε δ' επί
Καποδίστρια διαφόρους διοικητικάς και δικαστικάς θέσεις.

Από του 1833-43 ο Δ. Αινιάν ιδιώτευσεν εν Λαμία. Τω 1847
αντιδρών κατά των εκλογικών καταπιέσεων μετέσχε της εν Λαμία
ανταρσίας, ότε κατεστράφη η οικία αυτού μετά της πολυτίμου των
Αινιάνων βιβλιοθήκης. Επανελθών εκ του Οθωμανικού ο Αινιάν μετά
την δοθείσαν αμνηστείαν, δεν ηδυνήθη να διασκεδάση την
βασιλικήν δυσμένειαν, ακυρωθείσης δις της ως βουλευτού εκλογής
του. Έκτοτε ο Αινιάν εδημοσιογράφει, εκδίδων και την
«Βιβλιοθήκην του λαού» και συγγράφων διάφορα πρακτικής ωφελείας
συγγράμματα.

Βραδύτερον ο Αινιάν εχρημάτισε μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
κλπ. Το 1864 εξελέγη πληρεξούσιος της Εθνικής Συνελεύσεως.
Απέθανε δε τη 25 Σεπτεμβρίου του 1881 εν Υπάτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου