Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

Προς τους γενναίους συναγωνιστάς του Καραϊσκάκη


Εις σας, ω γενναίοι συναγωνισταί του αοιδίμου Καραϊσκάκη,
αφιερόνω το παρόν μου πόνημα· ήθελα βέβαια σας αδικήσει, εάν
την βιογραφίαν του ενδόξου τούτου ήρωος ήθελα την προσφέρει εις
άλλους, παρά Σας, οι οποίοι συναγωνίσθητε και συνεκινδυνεύσατε
μετ' αυτού, τον υπεστηρίξατε και συνεργήσατε να αναβή εις τον
βαθμόν της δόξης, εις τον οποίον προώδευσεν.

Αι ελλείψεις, αι σκληραγωγίαι, οι υπεράνω της ανθρωπίνης φύσεως
κόποι και τελευταίον οι τρομεροί και συνεχείς κίνδυνοι, εις
τους οποίους εξετέθητε καθ' όλον το διάστημα της τελευταίας
εκστρατείας του Καραϊσκάκη υπέρ των Αθηνών, Σας δίδουν
αδιαφιλονείκητα δικαιώματα εις την ευγνωμοσύνην του Έθνους.
Τοιούτον ισχυρόν δικαίωμα δεν ηδύνατο να διαφύγη την
παρατήρησίν μου. Δεχθήτε λοιπόν την _προσφοράν_ μου· εάν δεν
εξέθεσα αξίως τας πράξεις σας, αποδώσατέ το εις την αδυναμίαν
μου· βεβαιωθήτε όμως, ότι η αφορμή, την οποίαν δίδω εις το
κοινόν διά του πονήματος τούτου, θέλει φέρει το επιθυμητό και
εις Σας και εις εμέ αποτέλεσμα, το να εκτιμηθώσι κατ' αξίαν αι
πράξεις σας, ώστε επομένως να εκτεθώσιν εις το κοινόν χωρίς να
φοβώνται πλέον την εκ των παθών παραμόρφωση».

                                                Δ. Α Ι Ν I Α ΝΕν τω πρώτη εκδόσει το βιβλίον επιγράφεται: «Ο Καραϊσκάκης, ή
του Καραϊσκάκη βιογραφία και λεπτομερής έκθεσις της τελευταίας
εκστρατείας αυτού υπέρ των Αθηνών. Εν Χαλκίδι. Εκ της
Τυπογραφίας διευθυνομένης παρά Κωνσταντίνου Μ. Αρσενιάδου εκ
Μαντινείας. 1834».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου